Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Arbetsmiljö inom byggbranschen

Här finns material för dig som jobbar med el, måleri, rivning, vvs och anläggning.

Du hittar bland annat checklistor för riskbedömning och åtgärder av arbetsmiljörisker, samt skrifter om byggdamm och samordningsansvar. Det finns också en bok, Forma arbetsmiljön, som ger byggherrar, projektörer, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor.

arbetsmiljo-i-byggbranschen-iStock-584608998.jpg

Organisera arbetet

Byggarbetsplatser är tillfälliga och förhållandena på arbetsplatsen ändras snabbt. Ett enskilt bygges organisation skapas för just det bygget och upphör när arbetet är färdigt, och därför är arbetsmiljöarbetet mycket viktigt i byggbranschen.

I organisationen ingår byggherren, som beställt projektet, samt projektörer och ofta en mängd entreprenörer som utför arbetet. 

Samordningsansvar

När två eller flera arbetsgivare har verksamhet på en gemensam arbetsplats är det grundläggande att de kan samarbeta för att säkra arbetsförhållandena. Särskilda risker kan uppstå då flera företag arbetar jämsides vilket uppmärksammas i samordningsansvaret. Varje arbetsgivare har kvar sitt ansvar gentemot sina egna arbetstagare.

I samordningsansvaret ingår bland annat att:

 • se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågor
 • klargöra vem som ska svara för speciella skyddsanordningar
 • övervaka att allmänna skyddsanordningar köps in och underhålls
 • fortlöpande kontrollera att bestämmelser efterlevs
 • planera arbetet så att ohälsa och olycksfall förebyggs
 • det finns så mycket personalutrymme som behövs.

Det ska finnas anslag på ett gemensamt arbetsställe som anger vem som har samordningsansvaret.

Samordningsansvar – speciella regler för byggbranschen

En byggherre som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete, har ett obligatoriskt samordningsansvar. Under tiden arbetet planeras och projekteras ska byggherren tänka på arbetsmiljön både för arbetstagarna som ska uppföra byggnaden eller anläggningen, och för dem som ska använda den när den är klar.

Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering av arbetet (BAS-P), dels för utförandet av arbetet (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare, men byggherren har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar.

Den som har uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare ska vara kompetent för uppgifterna och från och med 1 januari 2011 måste kvalifikationerna kunna styrkas av byggherren.

Om det finns annan verksamhet där byggarbeten utförs och som omfattas av kravet på samordningsansvar på grund av gemensamt arbetsställe ska den som har samordningsansvaret samråda med byggarbetsmiljösamordnaren.

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Ladda ner

*Tips på mer information - block*

 • Arbetsskada
 • Asbest
 • Buller
 • Isocyanater
 • Säkerhetskultur

Externa länkar

 

 

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten