Hoppa till huvudinnehållet
BETA Vi bygger nya prevent.se. Testa och tyck till!

Arbetsmiljö inom utbildningssektorn

Här hittar du material för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan och förskolan. Snabbstart hjälper dig att komma igång med det systematiska med arbetsmiljöarbetet och Ljudguide för förskolan hjälper dig att förbättra ljudmiljön.

Arbetsmiljön i skolan omfattar både fysiska faktorer som lokalplanering, ljus och ljud men även psykosociala faktorer som stress, mobbning och trivsel. Samarbetet mellan lärare och elever och hur skolan väljer att lösa svåra situationer, till exempel mobbning, är centrala arbetsmiljöfrågor inom skolvärlden. Från årskurs sju ska eleverna ges tillfälle att utse elevskyddsombud som representerar dem i arbetsmiljöarbetet. 

De två övergripande lagarna som styr skolan är skollagen och arbetsmiljölagen. I båda lagarna är begrepp som tillsynsansvar, skydd och inflytande centrala. I lagens mening är skolmiljö, inlärningsmiljö och arbetsmiljö till stor del samma sak.

Kom igång

De fem stegen för att komma igång med arbetsmiljöarbetet i skolan beskrivs i dokumentet Snabbstart arbetsmiljöarbete. Stegen är:

  1. Identifiera risker
  2. Välj risk att åtgärda
  3. Planera åtgärd
  4. Genomför åtgärd
  5. Gör ett varv till
Ladda ner Snabbstart arbetsmiljöarbete i friskolan

**Ljudguide för förskolan**

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan

Grundutbildning i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Boka BAM

Medarbetar- enkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten